Monday, December 3, 2012

Albu kooli algklasside õpilaste loodusretked "Läänemeri ja rabajärv- erinevad kooslused, erinev elu"Alguse sai projekt Albu kooli algklasside õpilaste loodusretked "Läänemeri ja rabajärv- erinevad kooslused, erinev elu" Kunda ja Kakerdaja näitel tahtmisest lapsi koolipingist välja viia. Oleme Kakerdaja rabas pea igal aastal matkanud, nüüd oli soov kaugemale minna. Seda enam, et loodusõpetuse tunnis oli juttu nii magedast kui soolasest veest, siseveekogudest ja ookeanist.
KIK ehk Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel saidki matkad ja väljasõidud teoks. Loodusõpetus on integreeritud õppeaine, milles loodust käsitletakse kui tervikut. Selline lähenemine vastab põhikooli noorema astme õpilaste maailmakäsitusele ning võimaldab vältida loodusteaduslike teadmiste killustatust ja kujundada õpilastel tunnetusoskusi. Hetkel räägitakse meedias ja uudistekanalites puhta vee probleemidest maailmas. Loodame, et projektis osalevate õpilaste positiivsed kogemused ja arusaamad keskkonnasäästlikust käitumisest jõuavad laste kaudu ka nende vanemateni. Projekti mõju- kindlasti aitab selline õppimisviis kujundada lastes väärtushinnanguid, mida isegi õpetajatena oluliseks peame- hoolimine, hoolitsemine, säästlikkus.Riiklikust õppekavast: Õpilane mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub loodusesse säästvalt; märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja maastikulist mitmekesisust; hoolib elusolenditest ja nende vajadustest; liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast. Projekti tegevus on väga tihedalt seotud eelpool nimetatuga, konkreetsemalt on veega seotud teemad vaatluse all kõigis algklassides, kuid erineva nurga alt. Näiteks 3. klassis õpitakse tundma veeloomi, 4. klassis Läänemerega seonduvat.

No comments:

Post a Comment